กรมปศุสัตว์
ผู้ประกอบการ       ตัวแทน       ผู้ดำเนินการ